IT פורצת את הדרך לטרנספורמציה עיסקית

מפגש משינוי אסטרטגי לשינוי ארגוני, רביעי, 5 בספטמבר 2018, 09:30

הובלת שינוי אסרטגיית ה IT ומיצובו מתמיכה בגופים העסקיים להובלה ופריצת דרך עיסקית

הרצאות נוספות באירוע משינוי אסטרטגי לשינוי ארגוני

Open Accessibilty Menu